ข้อมูล eBook

ชื่อ: SUPER PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สรุปเนื้อหาและสูตรคณิตศาสตร์ ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่ใช้ในการสอบอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งแนวข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ที่คัดเลือกมาอย่างเน้นๆ จากสถิติจริงที่ออกสอบทุกปี จำนวน 5 ชุด 225 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน แทรกเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้ตำตอบที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาสอบ มั่นใจ! และสร้างความคุ้นเคยก่อนสอบจริงด้วยจำนวนข้อสอบปรนัยและอัตนัยรูปแบบใหม่ล่าสุดจาก สทศ.

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-10-11 01:20
2020-09-23 00:46
2020-09-23 00:46
2020-09-16 22:59
2020-08-09 06:10
2020-08-09 06:10
2020-07-16 06:11